top of page

德语课程 

(A1-C1)

EARLYBIRD GERMAN

4 Month (96 Hours) / level

per week 2 X 3 Hours.

small class with 7-10 participant

 

Time: Mon. and Wed. 08:30-11:00

or Tue. und Thu. 08:30-11:00

 

Price: 276€/Month

EARLYBIRD GERMAN

4 Month (96 Hours) / level

per week 2 X 3 Hours.

small class with 7-10 participant

 

Time: Mon. and Wed. 08:30-11:00

or Tue. und Thu. 08:30-11:00

 

Price: 276€/Month

EARLYBIRD GERMAN

4 Month (96 Hours) / level

per week 2 X 3 Hours.

small class with 7-10 participant

 

Time: Mon. and Wed. 08:30-11:00

or Tue. und Thu. 08:30-11:00

 

Price: 276€/Month

生活德语早班

 (入门-高级A1-C1) 

4 个月 (96课时)/等级 

每周两次三个课时 (2 x 3) 

7-10人小班 

 

时间: 每周一、三或二、四 

08:30-11:00 

学费:276€/月  

商务德语晚班 

(入门-高级A1-C1) 

4 个月 (96课时)/等级 

每周两次三个课时 (2 x 3) 

7-10人小班 

 

时间:每周一、三或二、四 

18:30-21:00 

 

学费:276€/月  

留学德语强化班 

(入门-高级A1-C1) 

4 周 (80 课时)/等级 

周一至周五每天四课时 (5 x 4) 

7-10人小班 

 

时间:每周一至周五 8:30-11:45 或 13:00-16:15 

 

学费:840€/月  

应试德语强化班 

(入门-高级A1-C1) 

1周 (20 课时) 

周一至周五每天四课时 (5 x 4) 

7-10人小班 

应试准备(telc/DTZ/

Test DaF) 

 

时间:每周一至周五 8:30-11:45 或 13:00-16:15 

 

学费:220€/周  

英语课程 

(A1-C1)

商务英语晚班 

(入门-高级A1-C1) 

4 个月 (96课时)/等级 

每周两次三个课时 (2 x 3) 

7-10人小班 

 

时间(每周一三或二四 18:30-21:00) 

 

价格:276€/月  

特别课程

个性定制小班

德语、英语课程
时间灵活


课程内容个性化定制

口语强化辅导

生活、工作、学习口语强化
专注发音及习惯用语

49€/小时 起

论文辅导

(一对一授课)

学术论文辅导及校对
毕业论文辅导及校对(学术、硕士)

59€/小时 起

应聘辅导

德国应聘流程讲解
招聘信息及应聘过程分析
简历检查及建议
模拟应聘场景

49€/小时 起

签证辅导

签证语言及内容辅导
模拟签证场景

49€/小时 起

bottom of page